Szybkie informacje kontaktowe

icon_widget_image ul. Zielona 2, 42-480 Poręba, woj. śląskie NIP 6490003031 icon_widget_image +48 32 677 26 60 +48 662 118 223 (biuro) icon_widget_image info@probud.pl
osiedle mieszkalnie rzut z góry

Szamba przydomowe od A do Z – wiedza użyteczna

Każdy z nas marzy o bezpiecznym, funkcjonalnym i gustownie urządzonym domu. Dlatego też, planując budowę gniazda dla swojej rodziny, najczęściej inwestujemy w materiały budowlane najwyższej jakości i wynajmujemy sprawdzonych wykonawców. Wynika to z faktu, że nasze przedsięwzięcie wymaga dużej koncentracji na wielu polach. Istotną kwestią jest podłączenie domu do sprawnie działającej kanalizacji, aby bezproblemowo odprowadzać ścieki.

Patrząc na otoczenie domu, podziwiamy bryłę, fasadę, ogród i ogrodzenie. Nie zastanawiamy się nad instalacjami, dlatego łatwo je zaniedbać, a jest to bardzo istotna kwestia. W przypadku awarii szamba, jego nieszczelności lub zawalenia naprawy są kosztowne i wymagają rozbiórki nawierzchni. Przy obecnych cenach stali mnoży się ilość nierzetelnych dostawców, którzy starają się obniżyć koszty produkcji i niedostatecznie zbroją konstrukcje szamb.

Szamba przydomowe są wykorzystywane na terenach nieskanalizowanych. To szczelne zbiorniki usytuowane zwykle w pobliżu budynków. Szambo przydomowe można wybudować na określonym terenie, wyłącznie jeśli ma się potrzebne zezwolenia, przy zachowaniu odległości określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jak wybudować przydomowe szambo zgodnie z prawem?

Szczelny zbiornik na nieczystości z powodzeniem może powstać na każdej działce. Niemniej jednak, planując takie przedsięwzięcie, należy mieć na uwadze kilka istotnych zasad. Po pierwsze, najważniejsze jest to, aby odległość szamba od domu wynosiła co najmniej 5 metrów. To, rzecz jasna, wynik tego, że budynek jest zamieszkały, więc szambo przydomowe musi być nieco dalej. Po drugie, przepisy prawne głoszą, że odstęp między szambem a granicą działki sąsiada nie powinien być mniejszy niż 2 metry. Po trzecie, warto pamiętać, by zasobnik ten umieścić na odcinku 15 metrów od studni. Ponadto obiektywnie ocenia się, że koszty związane z budową przydomowego szamba są zdecydowanie niższe w porównaniu do opłat wynikających z korzystania z oczyszczalni ścieków. To zatem dość opłacalne rozwiązanie. Warto podkreślić również, że formalne pozwolenie na budowę szamba nie jest konieczne. Należy jednak na łamach stosownego pisma poinformować o planowanym zamiarze Starostwo Powiatowe.

Odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na szambo określa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690).

Ważny jest rozdział wymagań w zależności od pojemności szamba, oraz to, że w Rozporządzeniu jest mowa nie o szambie, lecz o pokrywach i wylocie wentylacji szamba, tak więc jeśli podczas planowania lokalizacji szamba na ograniczonej przestrzeni pole manewru daje nam także zmiana lokalizacji otworu inspekcyjnego (pokrywy) lub odpowiednie obrócenie samego zbiornika może zmienić umiejscowienie pokrywy o 2 metry.

Zamieszczamy treść całego rozdziału 7. O odległościach, o których należy pamiętać przy wyborze miejsca na szambo mówi § 36.

 

Czytamy Rozdział 7:

Zbiorniki na nieczystości ciekłe

§ 34. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

§ 35. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36. 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m,
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.
2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.
3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 30 m,
2) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m,
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.
4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.
5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36.
6. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

§ 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

§ 38. Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.


Producent nie odpowiada za błędną interpretację przepisów prawa.