Szybkie informacje kontaktowe

icon_widget_image ul. Zielona 2, 42-480 Poręba, woj. śląskie NIP 6490003031 icon_widget_image +48 32 677 26 60 +48 662 118 223 (biuro) icon_widget_image info@probud.pl

Szambo dla 4 osobowej rodziny – na co zwrócić uwagę przy budowie zbiornika?

Przed przystąpieniem do budowy przydomowego szamba warto dowiedzieć się, jakie kryteria są tutaj szczególnie istotne. W pierwszej kolejności szambo dla 4-osobowej rodziny powinno mieć pojemność w granicach 10-12 m3. Zdaniem ekspertów to optymalna głębokość zbiornika, gdyż, jak pokazują statystyki, na jedną osobę w miesiącu przypada nie mniej niż 2,5 m3 wody.

Jakie szambo wybrać?

Z tego powodu najlepszą inwestycją jest szambo betonowe. Oprócz tego, z formalnego punktu widzenia taki zbiornik musi znajdować się 1,5 m dalej niż na przykład rurociągi z wodą. Zarazem trzeba podkreślić, że z kolei odległość szamba od przewodu elektrycznego nie może być mniejsza niż 0,8 m.

W przypadku domów jednorodzinnych za wybór miejsca pod szambo przydomowe odpowiada właściciel budynku. Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie odległości szamba od budynku, bo za złe umiejscowienie zbiornika na nieczystości grożą kary. Może to także stanowić niebezpieczeństwo, szczególnie w czasie ulewnych deszczów czy w przypadku osunięcia terenu.

O czym pamiętać, budując szamba przydomowe?

Przed przystąpieniem do pracy trzeba załatwić pozwolenie na budowę szamba i pamiętać o zgłoszeniu budowy szamba do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Dopiero kiedy na szambo otrzymamy pozwolenie, można przystąpić do działania. Warto wówczas wiedzieć, jaka ma być odległość szamba od domu granicy. To, gdzie umieścić szambo, dość jasno określają przepisy, które musi uwzględnić lokalizacja szamba. Na małych działkach niełatwo umiejscowić szambo od granicy w odpowiednim odstępie. Wówczas warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Najważniejsze zapisy dotyczące domów jednorodzinnych 

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe

§ 34.20) 1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

§ 35. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36. 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m;

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej 21.

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 30 m;

2) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m;

3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.

§ 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.